Hoppa till huvudinnehåll

Lära för att leda

lära för att leda

För att stödja och inspirera dig i rollen som ledare erbjuder Bilda ett ledarutvecklingsprogram - Lära för att leda. Vi utgår ifrån att vi lär oss tillsammans och att lärandet sker ständigt - vi blir aldrig färdiga!

Bilda vill skapa en god kvalitet i folkbildningen och arbeta för en långsiktig ledarförsörjning. Lära för att leda innehåller gemensamma delar, men ger också stora möjligheter till profilering utifrån ämne och verksamhetsområde samt anpassning efter lokala behov.

 

Bildas ledarutvecklingskoncept kallas Lära för att leda. Här ingår fyra olika delar; Introduktion, Cirkelledarutbildning, Fördjupningsutbildning och Mötesplats.

Introduktionssamtal

Som ny cirkelledare blir man inbjuden till ett introduktionssamtal med sin konsulent på Bilda. Introduktionssamtalet kan vara både ett individuellt samtal men även i grupp med flera cirkelledare. Möten i grupp är ofta en bra lösning då det är tidseffektivt och ger ett forum för ledare att träffas och inspireras av varandra. Samtidigt ger det individuella mötet med en ledare en möjlighet att skapa en närmare relation till konsulenten vilket är viktigt för det fortsatta samarbetet. I introduktionen ingår följande teman:

 • Bilda och vår värdegrund
 • Grunderna i folkbildningspedagogiken
 • Vad Bilda förväntar sig av cirkelledare och vad vi som studieförbund kan erbjuda för stöd
 • Säkerhet, information om GDPR och försäkringar för studiecirkelns deltagare

 

Webbaserad Grundutbildning

Denna utbildning utgår från Studieförbundens direktiv för grundläggande cirkelledarutbildning, och behandlar:

 • Kunskap om folkbildning i allmänhet och det egna studieförbundet i synnerhet
 • Studiecirkelpedagogiken och ledarrollen inom folkbildningen
 • Kunskap, lärande och grupprocesser
 • Studieförbundets arbete med utvärdering och återkoppling

Utbildningen baseras på den gemensamma grund som studieförbundens pedagogik utgår från:

 • alla människors lika värde
 • alla människors rätt till demokratisk delaktighet
 • erfarenhetsbaserat lärande med stort deltagarinflytande

Utbildningen utgörs till stor del av filmade genomgångar och intervjuer av cirkelledare, men också av texter och självskattningsövningar. Ett kapitel ägnas även åt mänskliga rättigheter och icke-diskriminering.

Utbildningen beräknas ta ca 30-60 minuter att göra, och bildar tillsammans med introduktionssamtalet den första delen av Lära för att leda, dvs. Introduktion. Denna del är obligatoriskt för alla cirkelledare inom Bilda, och ska göras i anslutning till att ledaren börjar i sin roll i studiecirkeln.

 

Cirkelledarutbildning

Nästa steg i Lära för att leda är Cirkelledarutbildningen, som är en utbildning för ledare som gjort den webbaserade grundutbildningen. Cirkelledarutbildningen sker på en bestämd plats, och deltagarna får prova olika metoder som varvas med teoretiska inslag, bland annat för att förklara bakgrund till och syftet med olika metoder. De moment som ingår i den webbaserade grundutbildningen repeteras och fördjupas här.
Cirkelledarutbildningen tar upp:

 • Bildas värdegrund och hur vårt arbete kopplas till statens syften med stöd till folkbildningen
 • Grupprocesser och hur olikheter kan tas tillvara i cirkeln
 • Ledarrollen och ledaren som en deltagare i gruppen
 • Cirkelns demokratiska pedagogik
 • Konflikthantering.

Denna cirkelledarutbildning är i regel mellan åtta och tolv timmar. Det genomförs ofta vid några tillfällen kvällstid eller sprids på en och en halv dag, beroende på vad som passar regionen bäst. Många regioner arrangerar fasta tillfällen varje termin som är öppna, och där alla ledare som inte gått utbildningen bjuds in.

Inom Lära för att Leda Cirkelledarutbildning finns också utbildningen Mångkulturella grupper.

Detta är en version av cirkelledarutbildningen som riktar sig till de som arbetar med mångkulturella grupper. I kursen ingår:

 • Folkbildningen historia och idé om lärande och pedagogik
 • Mångkulturella gruppen, grupprocesser och olika inlärningssätt
 • Ledarrollen och ledaren som en deltagare i gruppen
 • Att ta vara olikheter

Cirkelledarutbildningen finns också översatt till arabiska. Denna version heter Steg för Ledarskap.

 

Fördjupning

Fördjupningen riktar sig till de som har gått Cirkelledarutbildningen. Här kan cirkelledarna fördjupa sig i ett speciellt ämne, intresse eller verksamhetsområde. Fördjupningen kan variera i längd. Vi har exempelvis fördjupningsmaterialet Pedagogiskt ledarskap där ledaren får fördjupa sin kunskap i grupprocess, kommunikation och konflikthantering. En annan fördjupningsutbildning är MOD – Mångfald och Dialog, som är ett pedagogiskt koncept för att arbeta med mångfalds- och diskrimineringsfrågor där utgångspunkten är deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och reflektioner.

 

Mötesplats

Tanken med mötesplats är att ledare från olika sammanhang med olika erfarenheter får möjlighet att mötas för att samtala om pedagogiska metoder, nätverka och samtala om sin ledarroll. Detta är också ett tillfälle för ledaren att möta sin konsulent i Bilda för att få svar på frågor, uppdateringar eller föra fram behov eller önskemål till den fortsatta verksamheten.

 

 

Aktuella ledarutbildningar

Här hittar du alla kurser och utbildningar inom pedagogik.

Kontaktpersoner

Bilda Mitt

Agneta Sundberg konsulent Studieförbundet Bilda Mitt

Agneta Sundberg

Konsulent

0270-628 08
070-381 31 05

Bilda Öst

Johanna Karnhill, konsulent på Bilda

Johanna Karnhill

Konsulent folkbildning i frikyrkorna

08-727 18 35
0700-90 46 27

Stockholms län

allt material

Material och metoder

Bilda tar fram material, metoder och böcker som stöd och inspiration för ledare och grupper. Här har vi samlat material för dig som är intresserad av ledarutveckling inom Bilda.

Visste du att

Vi har omkring 14000
cirkelledare i hela landet.